Metec

Algemene Voorwaarden - Metec Specialiteiten BV

Inhoudsopgave:

Gevestigd aan de Simon Stevinstraat 7, 4004 JV Tiel, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11050445

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5 – Levering
Artikel 6 – Leveringstermijnen
Artikel 7 – Maatwerk
Artikel 8 – Zichttermijn en herroepingsrecht
Artikel 9 – Montage en inwerkingstelling
Artikel 10 – Onderzoek en reclamaties
Artikel 11 – Garantie
Artikel 12 – Facturatie en betaling
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Verjaringstermijn
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Vrijwaring
Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 19 – Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbieding: voorstel door Metec Specialiteiten BV aan Koper tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld op haar website, in een offerte, prijslijst of brochure.
  en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
  en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
  afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Metec Specialiteiten BV niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Metec Specialiteiten BV afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Metec Specialiteiten BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Metec Specialiteiten BV: wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 5. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij Metec Specialiteiten BV.
 6. Overeenkomst: de afspraak tussen Metec Specialiteiten BV en Koper op basis waarvan Metec Specialiteiten BV Producten en/of Diensten aan Koper levert tegen betaling.
 7. Partijen: Metec Specialiteiten BV en Koper gezamenlijk.
 8. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van de dienstverlening door Metec Specialiteiten BV, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Metec Specialiteiten BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Metec Specialiteiten BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Metec Specialiteiten BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Metec Specialiteiten BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Metec Specialiteiten BV, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Metec Specialiteiten BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Metec Specialiteiten BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Metec Specialiteiten BV gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
 1. Alle Aanbiedingen van Metec Specialiteiten BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Metec Specialiteiten BV niet tot het leveren van een deel van de in de Aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de Aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de Aanbieding, is Metec Specialiteiten BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Metec Specialiteiten BV anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de Aanbieding van Metec Specialiteiten BV binden Metec Specialiteiten BV niet.
 5. De prijzen in de Aanbiedingen van Metec Specialiteiten BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Het staat Metec Specialiteiten BV vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Metec Specialiteiten BV eerst dan tot stand nadat Metec Specialiteiten BV een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van Metec Specialiteiten BV worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Metec Specialiteiten BV zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Metec Specialiteiten BV slechts, indien deze door Metec Specialiteiten BV schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.
Artikel 5 - Levering
 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Tiel.
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Koper opgegeven afleveringsadres, dient Koper er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan Metec Specialiteiten BV, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Metec Specialiteiten BV te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Metec Specialiteiten BV niet teruggenomen.
 5. Producten die klaar zijn voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt Metec Specialiteiten BV zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, eventueel in de open lucht, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Metec Specialiteiten BV ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Metec Specialiteiten BV Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Metec Specialiteiten BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft Metec Specialiteiten BV het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Metec Specialiteiten BV is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.
Artikel 6 - Leveringstermijnen
 1. Indien Metec Specialiteiten BV een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Metec Specialiteiten BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Metec Specialiteiten BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabriek nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Metec Specialiteiten BV zijn ontvangen.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van Metec Specialiteiten BV een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Metec Specialiteiten BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Metec Specialiteiten BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Metec Specialiteiten BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Metec Specialiteiten BV zijn verstrekt, heeft Metec Specialiteiten BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 5. Het is Metec Specialiteiten BV toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.
Artikel 7 - Maatwerk
 1. Metec Specialiteiten BV neemt maatwerk opdrachten pas in productie nadat deze schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd en een eventueel verschuldigde aanbetaling is voldaan.
 2. Maatwerk kan in geen geval worden geretourneerd, tenzij sprake is van een ondeugdelijk Product. Maatwerk is uitdrukkelijk van het recht op herroeping en de zichttermijn, zoals hierna vermeld in artikel 8, uitgesloten.
Artikel 8 - Zichttermijn en herroepingsrecht
 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Metec Specialiteiten BV binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan webshop@metecbelgium.be. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Metec Specialiteiten BV op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Metec Specialiteiten BV het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden.
 6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Metec Specialiteiten BV. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van Metec Specialiteiten BV. Metec Specialiteiten BV zet geen eigen transport in voor het retourneren van Producten.
 7. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Maatwerk, waaronder Producten die voor de Koper zijn gepoedercoat, kan niet worden geretourneerd. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij het Product op de website worden vermeld door Metec Specialiteiten BV.
Artikel 9 - Montage en inwerkingstelling
 1. In de verkoopprijzen zijn kosten van montage, inwerkingstelling en onderhoud niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien Metec Specialiteiten BV zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde Producten verplicht, dan aanvaardt Metec Specialiteiten BV slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die Producten, indien:
  1. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens aanwijzing van Metec Specialiteiten BV, waarbij Metec Specialiteiten BV het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten;
  2. de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de Producten moeten worden opgesteld of aangebracht vóór aanvang van de werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.
 3. Voor rekening van Koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden, waaronder mede begrepen het aanbieden van de te verwerken Producten of het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient Koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen, voor zover overeengekomen.
 4. Indien de monteur(s) van Metec Specialiteiten BV, ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van Metec Specialiteiten BV, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van Koper.
Artikel 10 - Onderzoek en reclamaties
 1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Metec Specialiteiten BV te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Metec Specialiteiten BV te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Metec Specialiteiten BV te berichten.
 3. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Metec Specialiteiten BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 4. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Metec Specialiteiten BV heeft plaatsgehad.
 5. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Metec Specialiteiten BV aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
Artikel 11 - Garantie
 1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Metec Specialiteiten BV dat de door haar geleverde Producten voldoen aan de eisen van veiligheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door Partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Metec Specialiteiten BV is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 3. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Metec Specialiteiten BV genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal Metec Specialiteiten BV de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 4. Metec Specialiteiten BV verleent geen garantie indien:
  1. en zolang Koper jegens Metec Specialiteiten BV in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Metec Specialiteiten BV;
  2. Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  3. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Metec Specialiteiten BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. de ondeugdelijkheid is ontstaan door normale slijtage, verwaarlozing van onderhoud, onjuist onderhoud of onjuist gebruik van het Product;
  5. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Metec Specialiteiten BV worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Metec Specialiteiten BV ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Metec Specialiteiten BV tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 7. Indien Metec Specialiteiten BV Producten aan Koper aflevert welke Metec Specialiteiten BV van toeleveranciers heeft verkregen, is Metec Specialiteiten BV nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Metec Specialiteiten BV ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van Producten die worden verkocht onder fabrieks-, of importeursgarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten en/of onderdelen van de door Metec Specialiteiten BV aan Koper geleverde Producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van of aan het verkochte Product alsmede eventuele bijkomende kosten van uurloon of benodigde materialen zijn voor rekening van Koper.
 8. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Metec Specialiteiten BV ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie geschiedt voor rekening van Koper.
Artikel 12 - Facturatie en betaling
 1. Metec Specialiteiten BV is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van Metec Specialiteiten BV aangeboden betaalwijze, zoals iDeal en creditcard.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Metec Specialiteiten BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Metec Specialiteiten BV is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Metec Specialiteiten BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Kopereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Metec Specialiteiten BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Metec Specialiteiten BV bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Metec Specialiteiten BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Metec Specialiteiten BV en de verplichtingen van de Koper jegens Metec Specialiteiten BV onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Metec Specialiteiten BV heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Metec Specialiteiten BV geleverde Producten blijven eigendom van Metec Specialiteiten BV tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Metec Specialiteiten BV uit hoofde van enige met Metec Specialiteiten BV gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Metec Specialiteiten BV te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Metec Specialiteiten BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper Metec Specialiteiten BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Metec Specialiteiten BV bevinden, behoudt Metec Specialiteiten BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Metec Specialiteiten BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
 5. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Metec Specialiteiten BV te (doen) houden.
 6. De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Metec Specialiteiten BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Metec Specialiteiten BV zulks wenst, door de Koper aan Metec Specialiteiten BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Metec Specialiteiten BV tegen de Koper.
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
 1. Indien Metec Specialiteiten BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Metec Specialiteiten BV ter zake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Metec Specialiteiten beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Metec Specialiteiten BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Metec Specialiteiten BV kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Metec Specialiteiten BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. Metec Specialiteiten BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Metec Specialiteiten BV.
Artikel 15 - Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Metec Specialiteiten BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet.

Artikel 16 - Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Metec Specialiteiten BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Metec Specialiteiten BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Metec Specialiteiten BV of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. Metec Specialiteiten BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Metec Specialiteiten BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zoveel Metec Specialiteiten BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Metec Specialiteiten BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.
Artikel 17 - Vrijwaring

De Koper vrijwaart Metec Specialiteiten BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Metec Specialiteiten BV toerekenbaar is. Indien Metec Specialiteiten BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Metec Specialiteiten BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Metec Specialiteiten BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Metec Specialiteiten BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle door Metec Specialiteiten BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Metec Specialiteiten BV haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
Artikel 19 - Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Download de Algemene Voorwaarden hier
Download het modelformulier voor herroeping hier